Obchodné podmienky

www.kovaninabytkove.sk - obchodné podmienky
DOMESTAV TREND s.r.o., so sídlom Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČO: 04145089, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne odd. C, vložka 88445

ČASŤ "A" - SPOTREBITEĽ

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti

DOMESTAV TREND s.r.o., so sídlom Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČO: 04145089, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne odd. C, vložka 88445
(ďalej len "predávajúci") 

upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva" ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci"), a to vrátane internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webových stránkach www.kovaninabytkove.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).
1.2 Obchodné podmienky časť "A" sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V tomto prípade sa uplatní Obchodné podmienky časť "B" - Obchodný partner. Odoslaním objednávky do ktorej zákazník uviedol IČO, zákazník potvrdzuje, že nie je spotrebiteľ, že je právnickou osobou, alebo že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

2 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3 UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s platbou, s balením a dodaním tovaru.
3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Okamžite po odoslaní objednávky dostane kupujúci, na v užívateľskom rozhraní či objednávke, uvedenú emailovú adresu, potvrdenie objednávky vo formáte, v ktorom odchádza predávajúcemu. Na základe prijatého dokumentu, prijme predávajúci objednávku do počítačového systému a väčšinou obratom (max. Do dvoch pracovných dní) z tohto systému odošle kupujúcemu, na uvedenú emailovú adresu, potvrdenie prijatia objednávky s uvedením prípadnej nedostupnosti objednaného artiklu a záväznej celkovej ceny objednávky vrátane prepravných nákladov a všetkých poplatkov.
3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4 CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1 v hotovosti v prevádzke predávajúceho,
4.1.2 bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke predávajúceho,
4.1.3 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; za platbu týmto spôsobom nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky,
4.1.4 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený na vystavenom doklade v mene Sk (CZK) (ďalej len "účet predávajúceho").
4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3 Predávajúci, okrem objednávky tovaru v množstve väčšom ako obvyklom, či objednávky tovaru špeciálne upravovaného či bežne nepredávaného, ​​nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (platba vopred-proforma faktúra) je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky čl. 3.6, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7 Zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu v akčnej ponuke nemožno navzájom kombinovať so dojednanými vernostnými zľavami.
4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru. Predávajúci faktúru v papierovej forme zašle na adresu kupujúceho alebo v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho kovani@domestav.cz.
5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5 Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
Toto oprávnenie platí vo vymenovaných prípadoch tiež pre kupujúceho:
- zmena právnej úpravy s vplyvom na cenu či vlastnosti tovaru
- zásadné nesprávnosť v písaní či počtoch súvisiace s vymedzením tovar
- dodatočná nemožnosť dodávky od subdodávateľa daného tovaru
5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6 PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi (zápisom do prepravného listu - napr. Prevzaté s výhradou). V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať (zápisom do prepravného listu - napr. Neprevzatom z dôvodu poškodenia). Túto informáciu bez odkladu tiež oznámi predávajúcemu.
6.4 Predávajúci zaisťuje doručenie tovaru, plnenie prostredníctvom dopravcu, po celej Českej republike. Náklady spojené s expedíciou a dodaním sú uvedené v sekcii "Doprava".
6.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
7.2.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
7.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, 7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
7.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, prípadne v sídle predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3 Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kovani@domestav.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie sporov z kúpnej zmluvy u Slovenskej obchodnej inšpekcie, IČO: 00020869, so sídlom Praha 2, Nové Mesto, Štěpánská 567/15, www.coi.cz, a to na základe návrhu účastníka podaného do jedného roka od prvého uplatnenie sporného práva.
8.4 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. 8.5 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
9.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
9.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10 ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a na telefónne číslo kupujúceho formou SMS správ a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má právo súhlas dodatočne odňať.
10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

11 DORUČOVANIE
11.1 Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná na vyžiadanie.
12.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: DOMESTAV TREND s.r.o., Brno Špitálka 23, 602 00 Brno. Tel .: +420 777 757 520, email: kovani@domestav.cz.

ČASŤ "B" - OBCHODNÝ PARTNER

13 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
13.1 Tieto obchodné podmienky časť "B" (ďalej len "Obchodné podmienky") upravujú vzťahy pri dodávkach produktov definovaných nižšie obchodnou spoločnosťou

DOMESTAV TREND s.r.o., so sídlom Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČO: 04145089, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne odd. C, vložka 88445(ďalej len "Predávajúci")

obchodnému partnerovi - kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom
(ďalej len "Kupujúci"),

uzavreté podľa zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, a sú záväzné pre celý obchodný styk s Predávajúcim. Odlišné písomné dojednania strán majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.
13.2 Tieto Obchodné podmienky platia pre objednávanie produktov zo sortimentu uvedeného aj neuvedeného na internetových stránkach predávajúceho (ďalej len "Produkty") prostredníctvom internetového obchodu a jeho predajných modulov, pre telefonické objednávky, objednávky zaslané e -mail, faxom alebo vykonané osobne na ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a sú v aktuálnom znení neoddeliteľnou súčasťou individuálnej kúpnej zmluvy.
13.3 Predávajúci dodáva Produkty na základe elektronickej, osobné či telefonické objednávky a špecifikácie kupujúceho z vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii v košíku pred odoslaním objednávky.

14 DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
14.1 Objednávka: znamená prijatie dopytu od Kupujúceho ktorúkoľvek formou uvedenou v čl. 14.2 týchto Obchodných podmienok.
14.2 Potvrdenie objednávky: znamená oznámenie správy Kupujúcemu o akceptácii jeho Objednávky, čím je uzavretá jednotlivá kúpna zmluva.
14.3 Osobný odber: znamená, že predmet plnenia si môže kupujúci vyzdvihnúť v prevádzkovej dobe v prevádzke Predávajúceho.
14.4 Prepravná služba: znamená, že predávajúci doručí plnenie prostredníctvom dopravcu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou podnikajúce v odbore prepravy tovaru a logistiky.
14.5 Zmluvný partner Predávajúceho: znamená subjekt, s ktorým má predávajúci uzatvorený zmluvný vzťah, na základe ktorého nakupuje Produkty.
14.6 Predajné miesto: znamená oficiálny prevádzku Predávajúceho.

15 OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
15.1 Podmienkou platnosti elektronickej, telefonické, prípadne osobné Objednávky je vyplnenie či oznámenia všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí (najmä meno a priezvisko / obchodná firma, platná a úplná dodacia poštová adresa, telefonický alebo emailový kontakt, IČ, DIČ či iné doplňujúce informácie) potrebných k úspešnému vybaveniu Objednávky.
15.2 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza pri Potvrdenie záväznej Objednávky. Za potvrdenie Objednávky možno považovať aj jej faktické splnenie predávajúcim.
15.3 Kupujúci je Predávajúcim o prijatí Objednávky automaticky informovaný emailom, alebo telefonicky na Kupujúcim uvedené kontaktné údaje. Všetky prijaté Objednávky sú považované za záväzné aj v prípade, že Kupujúci nevykoná platbu úhrady predfaktúry v požadovanom termíne od dátumu objednania.
15.4 Kupujúci aj predávajúci má právo, do okamihu odoslania zásielky s objednanými Produkty, podať písomne ​​či telefonicky návrh na zmenu kúpnej zmluvy alebo jej zrušenie. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, je kúpna zmluva medzi oboma stranami uzavretá, a to v tej podobe, ako je uvedené v Potvrdenie Objednávky.

16 DODACIE PODMIENKY
16.1 Miestom plnenia je sídlo Kupujúceho popr. adresa uvedená v Objednávke.
16.2 Za dodanie Produktov sa považuje ich odovzdanie prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho, ak nie je Stranami dohodnuté inak.
16.3 Predávajúci pri Objednávke na dobierku alebo na faktúru zaisťuje doručenie Produktov prostredníctvom prepravnej služby, po celej Českej republike. Náklady na dodanie sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu dopravy, a sú uvedené v sekcii "Doprava".
16.4 Predávajúci pri Objednávke typu platba dopredu proformafaktúrou dodá Produkty Kupujúcemu maximálne do 14 (štrnástich) dní od uhradenia predfaktúry, najneskôr však do 2 mesiacov (u Produktov, ktoré nie sú momentálne na sklade). Nedodá Ak predávajúci Produkty Kupujúcemu ani v lehote do 2 mesiacov, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie uhradenej zálohy vo výške 100%.
16.5 O odoslaní Produktov bude Predávajúci Kupujúceho informovať elektronicky aj s uvedením predbežného obdobia doručenia. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
16.6 O stave vybavovania objednanie či odoslania Produktov sa môže kupujúci informovať telefonicky na tel. Čísle +420 548 212 372 alebo emailom na adrese kovani@domestav.cz.
16.7 Produkty budú dodávané vo vhodných obaloch určených na prepravu zásielok či inak obvyklých obaloch.
16.8 Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednané Produkty či jeho časť, ktorý nie je skladom a ani nebol dodaný príslušným Zmluvným partnerom Distribútora po troch opakovaných objednané. V prípade nedodania časti objednaných Produktov formou dobierky, bude ponížená dobierková čiastka o nedodaný tovar. V prípade "úhrady vopred" bude automaticky zadaný kredit (preplatok) pre budúci Objednávky daného Kupujúceho. Kupujúci má možnosť požiadať o vrátenie preplatku písomnou formou listom prípadne e -mail (z legislatívnych dôvodov nie je možné vyhovieť telefonickým žiadostiam). Preplatok musí byť Predávajúcim vrátený najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti na bankový účet Kupujúceho. Nedodaný Produkty už nebudú ďalej evidované v Objednávke a nebudú automaticky zaslané.

17 KÚPNA CENA, DAŇOVÉ DOKLADY, PLATOBNÉ PODMIENKY
17.1 Predávajúci ponúka Kupujúcemu Produkty za predajné ceny platné ku dňu uskutočnenia Objednávky Produktov, pokiaľ nie je stanovené inak. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť individuálne zľavy z predajných cien. Kúpna cena je vždy uvádzaná bez zodpovedajúcej hodnoty DPH.
17.2 U predajných cien, môže dochádzať k zmenám. Pre Kupujúceho je vždy platná cena v okamihu objednania alebo cena dohodnutá v návrhu, iba ak svoju objednávku uhradí do 7 dní od objednania (v prípade platby vopred), alebo pri prevzatí Produktov na faktúru alebo na dobierku. Po tejto dobe nebude možnosť uplatniť garanciu ceny a Objednávka Produktov je vybavená za aktuálne ceny v čase odoslania Predávajúcim. O strate garancie ceny je Kupujúci informovaný emailom pri zaslaní rekapitulácia Objednávky po odbavení Objednávky.
17.3 Predávajúci si týmto vyhradzuje právo priebežnej úpravy ceny za Produkty v nadväznosti na úpravy cien od Zmluvných partnerov Predávajúceho. Ceny za objednané a potvrdené Produkty alebo ceny Produktov dohodnutej jednotlivú kúpnou zmluvou zostávajú týmito úpravami nedotknuté.
17.4 V prípade nákupu bežne uskladnených Produktov osobným nákupom v prevádzke Predávajúceho s okamžitým odberom takto nakúpených Produktov, sú pre Kupujúceho záväzné kúpnej ceny platné v danej dobe.
17.5 V prípade nákupu Produktov prostredníctvom webového rozhrania, telefonické, faxové, e-mailové Objednávky, sú pre Kupujúceho záväzné kúpnej ceny platné ku dňu potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak nebude u niektorých Produktov dodatočne dohodnuté inak.
17.6 Za dodávku Produktov podľa požiadavky Kupujúceho zaplatí Kupujúci Predávajúcemu kúpnu cenu, ktorú je možno uhradiť:
17.6.1 vopred na základe proforma či zálohovej faktúry na účet tu uvedený,
17.6.2 hotovosti v prevádzkach predávajúceho,
17.6.3 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, za platbu týmto spôsobom nie sú účtované ďalšie náklady,
17.6.4 po dohode s Predávajúcim prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený na daňovom doklade. Vyššie neuhradených záväzkov Kupujúceho nesmie pritom prevyšovať dohodnutý limit a Kupujúci nesmie mať žiadne záväzky po splatnosti. Záväzok je splatený včas, ak bude najneskôr v deň splatnosti pripísaná príslušná suma na účet Predávajúceho. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou jeho záväzku, dojednávajú zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania kupujúceho. Podkladom pre tieto platby je penalizačnej faktúra vystavená Predávajúcim.
17.7 Pri platbe zálohovo dopredu je Kupujúcemu zaslaná proformafaktúru sa lehotou splatnosti najneskôr do 14 dní od objednania. V prípade že predávajúci neobdrží úhradu do 1 mesiaca od objednania, je Objednávka stornovaná a kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s vybavovaním a prípravou Objednávky (objednanie tovaru, telefonáty, balné, vrátenie objednaného tovaru Zmluvnému partnerovi Predávajúceho, poštovné atď.).
17.8 Podkladom pre platby za odobratý výrobky je daňový doklad s náležitosťami podľa § 29 zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dátum zdaniteľného plnenia daňového dokladu je totožný s dátumom expedície dodávaného tovaru, čím môže byť aj dátum odovzdania tovaru prvému prepravcovi. Splatnosť daňového dokladu je stanovená na 14 dní odo dňa jeho vystavenia, pokiaľ to rámcová alebo kúpna zmluva neupravuje inak.
17.9 Kupujúci je u predávajúceho oprávnený k odberu Produktov na faktúru do výšky rozdielu medzi stanoveným limitom a výškou všetkých svojich nesplnených finančných záväzkov voči Predávajúcemu. Limit možno čerpať ďalej len v tom prípade, keď Kupujúci nie je v omeškaní so splatnosťou akejkoľvek vystavenej faktúry za odobratý Produkty, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.
17.10 Pokiaľ nebude Kupujúci svoje finančné záväzky voči Predávajúcemu plniť v dohodnutej dobe splatnosti, vyhradzuje si predávajúci právo dodávať Kupujúcemu ďalší Produkty iba proti jeho platbe v hotovosti. Táto skutočnosť bude Kupujúcemu vždy oznámená a to ihneď, pokiaľ nastane v platení jeho záväzkov omeškanie dlhšie ako 5 kalendárnych dní. Návrat ku všetkým zmluvne dohodnutým fakturačným režimom je potom viazaný na preukázateľné doloženie vyrovnania všetkých finančných záväzkov Kupujúceho.
17.11 Pokiaľ bude Kupujúci vykazovať objektívne zhoršenú finančnú situáciu, vyhradzuje si predávajúci právo dodávať ďalší Produkty Kupujúcemu iba proti jeho platbe v hotovosti. Táto skutočnosť bude Kupujúcemu vždy oznámená písomne ​​a to ihneď po zistení Predávajúcim. Návrat ku všetkým zmluvne dohodnutým fakturačným režimom je potom viazaný na preukázateľné zlepšenie finančnej situácie Kupujúceho. Výhrada podľa čl. 17.9 a čl. 17.10. sa vzťahuje na všetky fakturačné dodávky Kupujúcemu, teda aj na potvrdené dodávky tovaru jednotlivými písomnými kúpnymi zmluvami.
17.12 Kupujúci je povinný pri platbe bankovým prevodom riadne uviesť Predávajúcemu požadované údaje tak, aby platba mohla byť Predávajúcim správne identifikované.
17.13 Predávajúci si vyhradzuje právo zásielku doplniť o reklamné materiály a propagáciu spôn

18 PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA PRODUKTOCH
18.1 Ak prevezme Kupujúci na svoje náklady na základe jednorazovej dohody s Predávajúcim Produkty priamo pri Zmluvného partnera Predávajúceho, je miestom plnenia sklad Zmluvného partnera Predávajúceho. Tovar bude Kupujúcemu vydané na základe plnej moci vystavenej Predávajúcim s uvedením predmetu dodávky, firmy a mená preberajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare k takto dodaným Produktom prechádza na Kupujúceho v okamihu ich prevzatia v sklade zmluvného partnera predávajúceho.
18.2 V prípade, že na základe dohody zmluvných strán bude povinnosť Predávajúceho odoslať Produkty do miesta určeného Kupujúcim, je dodanie Produktov uskutočnené jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu. Týmto odovzdaním Produktov prvému prepravcovi prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Produktoch.
18.3 V prípade, že na základe dohody zmluvných strán bude povinnosť Predávajúceho dodať tovar do miesta určeného Kupujúcim prostredníctvom vlastných či zmluvných externých dopravných prostriedkov, prechádza nebezpečenstvo škody na Produktoch na Kupujúceho v okamihu jeho prevzatia od posádky prepravného prostriedku predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu na Produktoch pri vykládke z dopravného prostriedku v prípade, že vykládku bude vykonávať Kupujúci.
18.4 Pri odovzdaní Produktov v predajnom mieste predávajúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho prevzatím Produktov. Prevzatie Produktov Kupujúci potvrdí svojím podpisom na faktúre - daňovom doklade.

19 VÝKRESY, DOKUMENTÁCIA, INFORMÁCIE O PRODUKTE
19.1. Predávajúci uvádza, že informácie uvedené v popise výrobku, cenníkoch, cenových kalkuláciách, výkresoch, modeloch, v technickej dokumentácii a všetky iné technické informácie uvedené pri tovare, či informácie odovzdané ústne, sú iba všeobecný charakter a nie sú pre predávajúceho záväzné, pokiaľ nie sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy predávajúceho alebo v potvrdení objednávky / kúpnej zmluvy.
19.2. Výkresy, modely, technická dokumentácia a všetky iné technické informácie predložené kupujúcemu z dôvodu dodania výrobku, zostávajú vo vlastníctve predávajúceho a nesmú byť použité na iný účel než montáži, rozbehu, prevádzke a údržbe výrobku, ani kopírované, reprodukované, odovzdané - alebo s nimi nesmie byť iným spôsobom zoznámená tretia strana bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

20 REKLAMAČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA
20.1 Ak nie je ďalej stanovené inak, Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Produktov podľa §2099 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník
20.2 Kupujúci je povinný prezrieť Produkty čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Produktoch. 20.3 Pri osobnom odbere je Kupujúci povinný prezrieť Produkty bezodkladne pri ich prevzatie. Ak zistí u Produktov vadu, je povinný zistenú chybu v predajnom mieste bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Predávajúci Kupujúcemu zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúcich Produktov alebo dodaním náhradných Produktov za Produkty chybné. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, Predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne Predávajúci Kupujúceho upovedomí.
20.4 Pri dodaní Produktov Kupujúcemu prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný uplatniť nároky z vád množstva, druhu, stavu (poškodenie) Produktov do 3 pracovných dní od prevzatia Produktov od prepravnej služby. V prípade, že Produkty sú poškodené alebo neúplné je Kupujúci povinný dodať Predávajúcemu protokol o poškodení alebo strate tovaru, ktoré spoločne spíše Kupujúci a zástupcu prepravnej služby. Kupujúci je povinný nároky za vady v stanovenej lehote uplatniť u Predávajúceho písomne, s popisom vady a protokolom o poškodení alebo strate tovaru. V prípade vady druhu Produktov je Kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradných Produktov len vtedy, ak vadné Produkty budú vrátené Predávajúcemu v pôvodnom balení, a to vrátane príslušenstva. Predávajúci Kupujúcemu zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúcich Produktov alebo dodaním náhradných Produktov za Produkty chybné. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, Predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne Predávajúci Kupujúceho upovedomí.
20.5 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu vzniknutú v dôsledku vady Produktov.
20.6 Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať na odobraté a riadne uhradenej Produkty záruku výrobcu v dĺžke vyznačenej na dodacom liste. Predávajúci neručí za plnenie záväzku výrobcu v prípade živelnej pohromy, vojen, nepokojov, zásadných politicko-ekonomických zmien, vojenských prevratov, úradných rozhodnutí brániacich plnenie uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidácie výrobcu.
20.7 Kupujúci je povinný v rámci rýchleho servisu uplatňovať záruku výrobcu u zmluvných servisných partnerov výrobcu, pokiaľ sú uvedení prílohe týchto Obchodných podmienok.

21 OCHRANA OSOBNÝCH DÁT
21.1 Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "ZoOOÚ"), a to v databáze Predávajúceho pri plnom rešpektovaní povinnosti správcu podľa § 5 ZoOOÚ. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát (súbor vnútorných organizačných a technických opatrení).
21.2 V prípade, že si Kupujúci nepraje byť, z rôzneho dôvodu, naďalej registrovaný v databáze Predávajúceho, môže o "vymazanie" z databázy zažiadať elektronicky na el. adrese: kovani@domestav.cz, kde musí uviesť plné znenie registrácie, ktorú chce zrušiť. Pre následné objednávky však bude potrebné vykonať opäť registráciu ako nový kupujúci.

22 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
22.1 Všetky dodávky Produktov realizované jednotlivou kúpnou zmluvou, uzatvorené na presne špecifikované Produkty a ich cenu, sa budú riadiť platnou Rámcovou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a kupujúcim.
22.2 Jednotlivé písomnej kúpnej zmluvy budú podpisovať osoby k tomu za každú stranu oprávnené, podľa vzájomného písomného oznámenia.
22.3 Akékoľvek dodatky Rámcovej kúpnej zmluvy musí byť vykonané písomne ​​a schválené podpisom oboch strán a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
22.4 Kupujúci prehlasuje, že je bez obmedzenia schopný plniť svoje splatné záväzky, najmä že jeho majetok nie je v situácii, pre ktorú osobitný zákon ustanovuje povinnosť, podať návrh na začatie konkurzného konania, nie je dlžníkom v insolvenčnom konaní, nebol zamietnutý insolvenčný návrh pre nedostatok majetku dlžníka a tiež že na jeho majetok nie je vedená exekúcia alebo nie je inak postihnutý alebo obmedzený výkonom rozhodnutia. 22.5 Kupujúci prehlasuje, že je spôsobilý na právne úkony a ďalej, že osoby za neho v jeho zastúpení pri jednotlivých obchodných prípadoch konajúci sú na to oprávnené.
22.6 Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho prenechať, previesť či postúpiť na žiadnu tretiu osobu akúkoľvek svoju povinnosť, alebo právo vyplývajúce z Rámcovej kúpnej zmluvy či jej časti.
22.7 Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú by spôsobila prípadná nepravdivosť či nepresnosť vyhlásení v tomto článku alebo porušenie tu uvedených či akýchkoľvek iných povinností z Rámcovej kúpnej zmluvy.
22.8 Všetky zmluvné vzťahy, ktoré medzi Predávajúcim a Kupujúcim už vznikli a stále trvajú, alebo v budúcnosti vzniknú, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami.
22.9 Jednotlivé popisy a fotografie Produktov sú informatívne a môžu teda podliehať obsahovým zmenám.

23 Platnosť obchodných podmienok
23.1 Tieto Obchodné podmienky sú platné od svojho vydania do vydania aktualizácie znenia Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho, na webovej adrese www.kovaninabytkove.cz. Každá aktualizácia je označená verzií svojho vydania u miesta a dátumu vydania a aktualizácie.

V Brne dňa 1.5.2016