Drevený nábytok z masívu ball Nábytkové kovanie, spárovka, lamino ball Drevené stavby ball Textilní výroba ball Bio Úly
 
 
 
Košík
Váš košík je prázdný
 
Zákazník
 
 
Newsletter

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách a akciach?

 
Odhlásiť sa z odberu
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný protokol a Reklamačný poriadok najdete tiež v hornom menu v záložke Súbory k stiahnutiu


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkových vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou Domestav s.r.o., sídlo:Budatínska 3063/69 , 85106 Bratislava (ďalej len „Predávajúci“) a druhou zmluvnou stranou (ďalej len „Kupujúci“) vznikajúce pri ich podnikateľskej činnosti, zahŕňajúc najmä kúpne zmluvy, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom elektronickom obchode www.kovanienabytkove.sk.
1.2. Právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Domestav s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a uplatňovaní nárokov z vád tovaru sa riadia najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka 513/1991Zb. v platnom znení a inými právnymi predpismi platným na území SR.

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Tel: +421 948 289 596
E-mail: kovanie@domestav.sk

Poštová adresa:
Budatínska 3063/69, 851 06 Bratislava

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s., pobočka zahraničnej banky.
číslo účtu: 1161919004/1111

Pracovná doba:
07:00 hod – 16:00 hod.

1.3. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od ustanovení VOP platia prednostne ustanovenia Kúpnej zmluvy.
1.4. Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.kovanienabytkove.sk - sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Domestav s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.kovanienabytkove.sk Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha vo forme preddavkovej faktúry. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky a to telefonicky alebo mailom - záväznou akceptáciou objednávky.

2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len objednávka).
2.2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať meno kupujúceho, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód a názov tovaru, počet kusov, cenu, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
2.3. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru.
2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou ( mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (mailom alebo poštou).

3. Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1.1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektonickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
3.1.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.2. Práva a povinnosti kupujúceho
3.2.1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
3.2.2. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

4. Dodacie podmienky
4.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.kovanienabytkove.sk
4.2. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (mailom alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (mailom alebo poštou) informuje predávajúceho. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do doby uplynutej lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
4.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
4.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke www.kovanienabytkove.sk sú nezáväznými údajmi.
4.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
4.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok na internetovej stránke www.kovanienabytkove.sk orientačný charakter.
4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade, že dodávateľ dodá tovar vo viditeľne poškodenom obale je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Nároky z vád tovaru predávajúci uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Nároky z vád na rozbité sklenené časti si je možné uplatniť iba u dopravcu. Predávajúci neakceptuje nároky z vád tovaru, ktoré sú evidentne spôsobené prepravou.
4.8. Doba dodania na všetok tovar je 1 - 8 týždňov.
4.9. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý sa zaviazal vyzdvihnúť si osobne, do 5 pracovných dní od dňa doručenia do sídla spoločnosti Domestav s.r.o Budatínska 3063/69, 851 06 Bratislava. Kupujúci berie na vedomie, že za deň doručenia je považovaný deň, keď predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu (telefonicky, mailom) o doručení objednaného tovaru do sídla predávajúceho. V prípade, že si kupujúci neprevezme ním objednaný tovar do 5 pracovných dní odo dňa doručenia, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € bez DPH za každý deň omeškania. Za začatý pracovný deň sa považuje každý pracovný deň od 00:01 hodiny. Počas omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru znáša nebezpečenstvo škody na veci kupujúci.

5. Kúpna cena
5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) spôsobom uvedeným v záväznej akceptácii objednávky, t.j. formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru prepravnou službou, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bankový prevodom v prípade vystavenia predfaktúry.
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
5.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
5.4. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
5.5. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
5.6. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

6. Výhrada vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare
6.1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Do doby prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci povinnosť tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať, chrániť pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že do doby prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho nebude tovar predávať tretím osobám, vyvážať ho, spracovávať ho, požičiavať ho, dávať ho do zálohy alebo inak prevádzať na tretie osoby.
6.2. V prípade neuhradenia kúpnej ceny kupujúcim v lehote splatnosti podľa vystavenej faktúry sa môže predávajúci domáhať vydania tovaru.
6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

7. Zodpovednosť za vady tovaru
7.1.Predávajúci je povinný dodať tovar podľa bodu 3.1.1. VOP.
7.2. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.
7.3. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené bodoch 7.1.7.2., má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Za dodanie iného tovaru sa nepovažuje dodanie tovaru, ktorý sa úplne nezhoduje s ilustračnou fotografiou zverejnenou na v internetovom elektronickom obchode.
7.4. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
7.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.
7.6. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.
7.7. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

7.8. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru
7.8.1. Hliníkové dvierka pri rozmere väčšom ako 1200x800mm v prípade, ak kupujúci trvá na dovoze tovaru prepravnou službou. Kupujúci bol pri objednaní takého druhu tovaru upozornený na možnosť poškodenia tovaru pri preprave tovaru väčšom ako uvedený rozmer.
7.8.2. Samostatné sklo pri rozmere väčšom ako 1000x500mm v prípade, ak kupujúci trvá na dovoze tovaru prepravnou službou. Kupujúci bol pri objednaní takého druhu tovaru upozornený na možnosť poškodenia tovaru pri preprave tovaru väčšom ako uvedený rozmer.
7.8.3 šatní tyče delší jako 1800 mm v prípade, ak kupujúci trvá na dovoze tovaru prepravnou službou. Kupujúci bol pri objednaní takého druhu tovaru upozornený na možnosť poškodenia tovaru pri preprave tovaru väčšom ako uvedený rozmer.

7.9. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru prepravované prepravnou službou, ak rozmery prepravovaného tovaru prevyšujú 1200x800mm.

8. Záruka za akosť/záručná doba
8.1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
8.2. Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť podlieha bežnému opotrebeniu (napr. žiarovky, LED pásy, svietidlá a pod.).Záručná doba na žiarovky, LED pásy, svietidlá a podobne je 6 mesiacov.
8.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.
8.4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
8.5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
8.6. Práva zo zodpovednosti za vady vecí, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
8.7. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, faktúrou, dodacím listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť vady tovaru tak, že vyplní reklamačný protokol – oznámenie vád tovaru a doručí ho predávajúcemu a to buď písomne poštou na adresu predávajúceho, e-mailom na adresu: kovanie@domestav.sk. Podobu reklamačného protokolu určí predávajúci a umiestni ho na internetovej stránke . Kupujúci je povinný v reklamačnom protokole presne označiť druh a rozsah vád tovaru.
8.8. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.9. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
8.10. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.11. Nárok na uplatnenie záruky sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie nárokov z vád tovaru.

9. Povinnosti kupujúceho
9.1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že uplatnenie nárokov z vád tovaru pre nekompletnosť alebo poškodenie prepravou nebude po tomto termíne akceptované.
9.2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.
9.3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

10. Uplatnenie vád
10.1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo:
10.1.1. kupujúci vady zistil
10.1.2. kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť
10. 2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní.

11. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.
11.1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
11.1.1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,
11.1.2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
11.1.3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
11.1.4. odstúpiť od zmluvy.
11.2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
11.3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

12. Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy
12.1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať:
12.1.1. dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo
12.1.2. zľavu z kúpnej ceny.
12.2. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie vád, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.
12.3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote podľa bodu 12.2., môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy s určením primeranej lehoty.
12.4. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa bodu 12.3., je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
12.5. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.
12.6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotou, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

13. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy
13.1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
13.2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:
13.2.1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho,
13.2.2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru,
13.2.3. pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.
13.3. V prípade uvedenom v bode 13.2.3. je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.
13.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

14. Ochrana osobných údajov
14.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou – podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, miesto podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
14.3.Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch predávajúceho v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté predávajúcemu na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.
14.4.Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
14.5. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
14.6. Kupujúci je povinný uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.
14.7. Kupujúci vyhlasuje, dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rozsahu podľa bodu 14.2.,pričom tento súhlas dáva dobrovoľne a udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania, najdlhšie na obdobie existencie užívateľského účtu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti Domestav s.r.o. alebo e- mailom na kovanie@domestav.sk. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu.

15. Záverečné ustanovenia
15.1. Záväzkový právny vzťah založený kúpnou zmluvou a týmito VOP sa riadi a bude vykladať na základe a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
15.2. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami nedôjde v sporných otázkach k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike.
15.3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
15.4. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP stane nezákonným, neplatným alebo nevymáhateľným podľa platného práva, ostatné ustanovenia zostávajú plne platné a účinné, pokiaľ je zachovaný účel za ktorým zmluvné strany Zmluvu uzatvorili, to sa nevzťahuje na prípady, ak sa neplatným stane ustanovenie, ktoré tvorí podstatnú náležitosť Zmluvy. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
15.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
15.6. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
15.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.kovanienabytkove.sk
15.8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.8. 2014.príloha č.1

Reklamačný poriadok

1.Máj.2007
(ust. § 273 Obchodného zákonníka, ust. § 612 a vyššie Obèianskeho zákonníka)

1) Všeobecné ustanovenia
Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnostiDomestav s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe slúžiaci aj ako záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje o danom tovare.

2) Záručné podmienky
a) Na tovar sa poskytuje záruka na 12 (slovom: dvanásť) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobou, viď bod 2, odsek j). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník obdržať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.
b) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad počas trvania záruky ponechať a uschovať.
c) Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do 24 hodín od doručenia tovaru (nasledujuci pracovný deň).
d) Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú), popr. priložiť foto a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje(formulár o reklamacii sa nachádza na stránkach kovanienabytkove.sk v sekcii na staihnutie). Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné).
e) Reklamačný formulár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo (+421 ) alebo e-mailom na adresu: kovanie@domestav.sk
f) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti Domestav, s.r.o. Tovar musí byť v pôvodnom obale (pokiaľ ho obsahoval) v kompletnom stave. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúra).
g) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,
- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,
- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk, ...), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom.
h) Spoločnosť Domestav s.r.o.. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými parametrami.
i) Na spotrebný materiál (žiarovky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu.
j) Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúce Obchodnému zákonníku!).

3) Vrátenie tovaru
Zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch ak:
- dostal iný tovar ako je vystavený na doklade,
- dostal iný tovar ako si objednal.
Uplatniť si môže návrat do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň) kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania a musí byť v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom.

4) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia
a) Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.
b) Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 1. mája 2007. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Spoločnosť Domestav s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.


Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný protokol a Reklamačný poriadok najdete tiež v hornom menu v záložke Súbory k stiahnutiu